Algemene Voorwaarden

Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Goudskool via haar webshop https://www.goudskool.be/shop/ of bij aankoop in de juwelierswinkel.

Het plaatsen van een bestelling op de website van Goudskool leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Goudskool behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

https://www.goudskool.be/shop/: de website van de eenmanszaak Goudskool (Lenaerts Jill) waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website “https://www.goudskool.be/shop/”

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen Goudskool en de klant van de internetwinkel “Goudskool” met betrekking tot de producten die worden aangeboden op https://www.goudskool.be/shop/.

“Producten”: alle goederen aangeboden door Goudskool via https://www.goudskool.be/shop/ die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

Bedrijfsgegevens

Goudskool
Lenaerts Jill
Molenstraat 16 Bus 1
3600 Genk
België
https://www.goudskool.be/shop/
Tel: +32(0)476/29.74.85 of 089/30.30.37
BE 0672.961.947
Handelsregisternr.: 672.961.947

Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en Goudskool komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van JIL hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Goudskool behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen

bij het niet voorradig zijn van een product,
bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
bij overmacht.

Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

Goudskool behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Betaling

Online betalingen gebeuren via vooruitbetaling, bij afhaling (contacteren via mail) of via PayPal (credit card, machtiging, overschrijving). Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Subtiel kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever. 

Bij vooruitbetaling wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van Goudskool. 

Bij vooruitbetalingen van buiten België is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:
Goudskool
Lenaerts Jill
Molenstraat 16 Bus 1
3600 Genk
België
Rekeningnummer 
IBAN: BE41 9731 7343 3610
BIC: ARSPBE22

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Goudskool bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

Levering en leveringstijd

Goudskool streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden voor de vermelde levertijd te verzenden.

Bestellingen betaald per vooruitbetaling worden pas verzonden als het verschuldigde bedrag op de rekening staat van Goudskool.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Goudskool kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

Verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres in België:
Betaalt de klant 9,50€ verzendkosten

Voor bestellingen met leveradres buiten België en binnen Europa:
Betaalt de klant 10,50€ verzendkosten

Verzendingen buiten Europa kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van Goudskool.

Omruiling

Een klant kan, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, een product omruilen. (Enkel aankopen vanuit de shop, geen gepersonaliseerde sieraden).

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Wij vragen u in de e-mail aan te geven tegen welk product u uw aankoop wenst om te ruilen. Omruiling kan enkel indien het product niet gebruikt is en de verpakking onbeschadigd is en wordt meegestuurd. Indien u het product wenst om te ruilen tegen een product van een andere waarde wordt het saldo teruggestort/extra gefactureerd naargelang het geval. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product voor omruiling zijn ten laste van de klant. Bij omruiling neemt JIL de verzendkosten van het opnieuw op te sturen product éénmalig voor haar rekening.

Bij omruiling dient u de producten terug te sturen naar volgend adres:

Goudskool
Lenaerts Jill
Molenstraat 16 Bus 1
3600 Genk
België

Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar Goudskool@outlook.com met uw vraag tot wijziging of schrapping.

Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Goudskool is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de eenmanszaak Goudskool (Lenaerts Jill).

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Goudskool zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zijn enkel rechtbanken van Brussel bevoegd om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Goudskool zijn onderworpen aan het Belgisch recht.